wykaz prac społecznych na 2014 rok

Wykaz prac społecznych do realizacji na rzecz ogrodu ROD Kopciuszek na 2014 r.

1.Prace porządkowe na terenie pasieki w wyznaczonym miejscu -10x20 m.

2. Czyszczenie rowów melioracyjnych przy swoich działkach.

3. Obcinanie żywopłotów zewnętrznych ogrodu przy swoich działkach i porządkowanie terenu za ogrodzeniem.

4.Naprawa bramy wjazdowej -koło nr II

5. Rozplantowanie kamienia –tłucznia na parkingu.

6.Prace pomocnicze przy remoncie wiaty i działkowca.

7. Prace porządkowo –konserwacyjne na placu zabaw.

8. Czyszczenie pasa ochronnego od drogi na kole nr II.

9. Koszenie terenów zielonych -plac zabaw,alejki, wzdłuż drogi dojazdowej.

10.Porządkowanie terenu wzdłuż drogi dojazdowej na parking.

     Chętnych do wykonania w/w prac prosimy o zgłaszanie się do zarządu w celu ustalenia terminu.

     Wykonanie prac zgłaszać do zarządu,po sprawdzeniu praca będzie dopiero zaliczona.

                                                                                                                 ZARZĄD

Opłata za działke

Czy zmienia się charakter opłaty na rzecz ROD uchwalanej przez walne zebranie? Kto jest zobowiązany do jej uiszczania?

Zmienia się o tyle, że teraz taka opłata ma umocowanie ustawowe, jest to art. 33 ustawy o ROD. Opłata na rzecz ogrodu była i nadal jest przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania ogrodu. Tę opłatę zobowiązani są wnosić wszyscy mający tytuł do działki w danym ROD niezależnie od tego, czy są członkami stowarzyszenia, czy też nie. Wynika to z pierwszego zdania art. 33 ust. 1 ustawy - „Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę”. Z tego przepisu wynika również zasada przypisania opłaty na rzecz ROD do działki, a więc w przypadku gdy małżonkowie mają tytuł do tej samej działki, wnoszą jedną opłatę na rzecz ogrodu. Co składa się na koszty funkcjonowania ogrodu wymienione zostało w ust. 2 art. 33. Trzeba jednak pamiętać o tym, że użyto przed wyliczeniem zwrotu „w szczególności”, a więc nie jest to katalog zamknięty kosztów funkcjonowania ogrodu.

mgr Marek Pytka
KR PZD

Co nowego w ustawie działkowej?

   Jedna z najdalej idących zmian dotyczy rozdzielania dotychczasowego związku pomiędzy prawem do działki a przynależnością organizacyjną. W efekcie działkowiec nie będzie musiał być członkiem jakiejkolwiek organizacji. Dlatego ustawa zapewnia działkowcom zarówno roszczenie o przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia ogrodowego, jak i swobodę w wystąpieniu z takiego stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Zebranie

Informacja


Zarząd ROD "Kopciuszek" w Opolu
informuje że

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

odbędzie się w dniu 12.04.2014 w "Opolskim Działkowcu" w Opolu
ul. Sosnkowskiego koło Reala

Początek obrad w I terminie godz. 10.00 w II* terminie godz. 10.30.
(* zgodnie z art 79 ust 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu)

Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD
i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości,
który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Prezes Zarządu ROD Kopciuszek

 Porządek obrad

Czytaj więcej...